var cid = ‘4846802578’; var pid = ‘ca-pub-1645665676565732’; var slotId = ‘div-gpt-ad-ftsdlskits_com-box-3-0’; var ffid = 1; var alS = 1002 % 1000; var container = document.getElementById(slotId); var ins = document.createElement(‘ins’); ins.id = slotId + ‘-asloaded’; ins.className=”adsbygoogle ezasloaded”; ins.dataset.adClient = pid; ins.dataset.adChannel = cid; ins.style.display = ‘block’; ins.style.minWidth = container.attributes.ezaw.value + ‘px’; ins.style.width=”100%”; ins.style.height = container.attributes.ezah.value + ‘px’; container.style.maxHeight = container.style.minHeight + ‘px’; container.style.maxWidth = container.style.minWidth + ‘px’; container.appendChild(ins); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); window.ezoSTPixelAdd(slotId, ‘stat_source_id’, 44); window.ezoSTPixelAdd(slotId, ‘adsensetype’, 1); var lo = new MutationObserver(window.ezaslEvent); lo.observe(document.getElementById(slotId + ‘-asloaded’), { attributes: true });Spain DLS Kits 2022 – Dream League Soccer Kits 2022

Lấy cái mới nhất “Tây Ban Nha DLS Kits 2022“. Tây Ban Nha là một đội bóng rất chuyên nghiệp. Tên đầy đủ của đội là Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. … Xem Thêm